Wednesday, June 13, 2012

鱼线号数关系

鱼线号数是直接描述鱼线截面积的一个参数,即鱼线号数大小差一倍,则鱼线截面积大小也差一倍。

线号            直径                         拉力(kg)    
0.4             0.104~0.105           0.88~1.33    
0.6             0.128                         1.51~1.80    
0.8             0.148                         1.8~2.30    
1.0             0.165                         2.2~3.0    
1.2             0.181                         2.6~3.6    
1.5             0.203~0.205           3.2~4.5    
2.0             0.225~0.235           4.10~5.40    
2.5             0.25~0.26                5.1~6.1    
3.0             0.285                         6.0~7.2    
3.5             0.309~0.310           6.8~8.2    
4.0             0.330~0.331           7.8~11.2    
5.0             0.370~0.375           9.9~13.3    
6.0             0.375~0.405           11.4~13.4

      两种规格的鱼线,拉力关系等于号数的比值关系。比如2.5号线的拉力是0.8号线的3.125倍。两种规格的鱼线,线经关系等于号数开平方根后的比值关系。比如2.5号线的直径是0.8号线的1.768倍。
       在实际使用中,一般建议主线拉力是子线的2倍。当子线小于1号时,由于子线的拉力小,增倍的基数也小,所以一定要按上面的配对关系搭配。当子线大于1.2号时,子线的拉力大,增倍的基数也大,所以就不必要一定按上面的配对关系搭配,比如可以1.2---2.0,1.5---2.5,2.0---3.0来搭配,因为拉力虽然没有增倍,但增加的拉力绝对值足够大。

No comments: