Tuesday, September 14, 2010

Add PPA Key To Your Apt Keyring

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys

No comments: